The Mould Makers – sACHInGJzNamma Deshada jnaana illinda prathibimbisutthade..
¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ §Ä¢ÞªÀAvÀgÀÄ..
DzÀgÉ ZÁuÁPÀëgÀ®è, »ÃUÁV «±ÀézÁzÀåAvÀªÁV
£ÀªÀÄä zÉñÀzÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ-UÀæAxÀ-CªÀÄÆ®åªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£Éß®è PÀzÉÆÝAiÀÄÝgÀÄ..
DzÀgÀÆ £ÀªÀÄä zÉñÀªÀÅ CUÁzsÀvÉAiÀÄ,eÁߣÀzÀ ¥ÀæwgÀÆ¥ÀªÉ J¤¹zÉ..
EzÀÄ ¸ÀtÚ GzÁºÀgÀuÉAiÀĵÉÖÃ….

¸Àa£ï.feÉ sACHInGJ
UÀĪÀÄl Gumata
wÃxÀðºÀ½î Thirthahalli


Post time: 06-13-2016